28 พฤษภาคม 2562 “นายกกระแต” อบต.หนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เดินหน้าโครงการ “ตำบลปลอดถังขยะ หน้าบ้านสดใส ไร้ถังขยะ” ต่อเนื่อง ขานรับนโยบาย จังหวัดหนองคาย “หมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง”

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/81658

นายกองค์การส่วนตำบลหนองหลวง (นายกกระแต) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่าโครงการ “ตำบลปลอดถังขยะ หน้าบ้านสดใส ไร้ถังขยะ” ในนามของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหลวง พวกเราไม่ได้ทำวันนี้วันเดียว และได้ทำมาแล้วหลายปี ซึ่งทุกวันนี้ประชาชนจำนวน 20 หมู่บ้าน 4,059 หลังคาเรือน 14,922 คน ของตำบลหนองหลวง พวกเราได้ร่วมกันประกาศว่าจะเป็นหมู่บ้าน ตำบล ปลอดถังขยะ เพราะเมื่อทำแล้วจะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนอย่างมากมาย อีกทั้งที่ทิ้งขยะในตำบลก็ไม่เพียงพอ มีแค่เพียง 8 ไร่เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนำไปขาย, ทำขยะรีไซเคิล สร้างรายได้, ทำปุ๋ยชีวภาพ และจัดทำโครงการฌาปนกิจขยะ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตแล้วจะได้รับเงิน จำนวน 14,340 บาท ทั้งนี้เพื่อต้องการช่วยประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง สวยงามสะอาดตา ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อเราไม่มีขยะอยู่หน้าบ้าน เราก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อประกาศเป็นตำบลปลอดขยะแล้ว ทุกคนก็จะต้องร่วมกันลดขยะให้เหลือน้อยลง เพื่อให้เป็น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ปลอดขยะอย่างแท้จริง โดยพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองหลวง ได้ร่วมกัน ดำเนินกิจกรรม No Foam No Plastic ไม่มีขยะ เพราะพวกเราจะไม่ใช้พลาสติก ไม่ใช้โฟม ตามสโลแกน “ลดการใช้ถุง นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต” ไปยังสถานที่ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง “ปัญหาขยะกลายเป็นวาระแห่งชาติ การจัดการขยะถือเป็นหน้าที่ของทุกคน และต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะการแก้ที่ต้นทาง จิตสำนึกในการรู้จัก ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ จิตสำนึกในการทิ้งขยะรวมไปถึงการจัดการขยะ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในกระบวนการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ”